Skip to Main content Skip to Navigation
Other publications

Læring i praksis - fremstruktureringen af et handlingsorienteret perspektiv

Résumé : Introduktionen præsenterer afhandlingens emnemæssige baggrund, problemformulering og metode. Den traditionelle angelsaksiske erkendelsesteoretiske opfattelse af viden hævdes at have komplementære modpoler i læringsteorierne behaviorisme og kognitivisme. Disse positioner problematiseres med eksempler fra hverdagsmæssige sammenhænge såvel som med en række forskningsmæssige resultater. På baggrund heraf fremsættes problemformuleringen, som lyder: Er det muligt at udvikle et begreb om viden som situeret i praksis og kun fuldt realiseret heri? Kan der peges på nogle generelle karakteristika ved menneskets eksistens, der muliggør læring af en sådan viden? Problemformuleringen begrundes metateoretisk i et wittgenstein- og heideggerinspireret filosofisk grundsyn på mennesket som aktør i konkrete handlingssammenhænge og i en læringsteoretisk grundantagelse om, at der på et metaniveau kan være fællestræk for viden og læring på tværs af sådanne handlingssammenhænge. Der fremsættes fem bud på generelle betingelser for læring, og det pointeres, at afhandlingen fokuserer på de tre af disse. Afhandlingens metode præsenteres som et dialektisk samspil mellem teoretiske analyser af filosofisk og læringsteoretisk art på den ene side og fænomenologisk og sprogfilosofisk inspirerede analyser af konkrete eksempler på den anden.
Document type :
Other publications
Complete list of metadata

Cited literature [232 references]  Display  Hide  Download

https://telearn.archives-ouvertes.fr/hal-00190362
Contributor : Jerome Zeiliger Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Friday, November 23, 2007 - 8:42:47 AM
Last modification on : Monday, April 26, 2021 - 9:41:11 PM
Long-term archiving on: : Monday, April 12, 2010 - 4:01:23 AM

File

Bonderup_Dohn_2005.pdf
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : hal-00190362, version 1

Collections

Citation

Nina Bonderup Dohn. Læring i praksis - fremstruktureringen af et handlingsorienteret perspektiv. 2005. ⟨hal-00190362⟩

Share

Metrics

Record views

291

Files downloads

1660