Læring i praksis - fremstruktureringen af et handlingsorienteret perspektiv

Résumé : Introduktionen præsenterer afhandlingens emnemæssige baggrund, problemformulering og metode. Den traditionelle angelsaksiske erkendelsesteoretiske opfattelse af viden hævdes at have komplementære modpoler i læringsteorierne behaviorisme og kognitivisme. Disse positioner problematiseres med eksempler fra hverdagsmæssige sammenhænge såvel som med en række forskningsmæssige resultater. På baggrund heraf fremsættes problemformuleringen, som lyder: Er det muligt at udvikle et begreb om viden som situeret i praksis og kun fuldt realiseret heri? Kan der peges på nogle generelle karakteristika ved menneskets eksistens, der muliggør læring af en sådan viden? Problemformuleringen begrundes metateoretisk i et wittgenstein- og heideggerinspireret filosofisk grundsyn på mennesket som aktør i konkrete handlingssammenhænge og i en læringsteoretisk grundantagelse om, at der på et metaniveau kan være fællestræk for viden og læring på tværs af sådanne handlingssammenhænge. Der fremsættes fem bud på generelle betingelser for læring, og det pointeres, at afhandlingen fokuserer på de tre af disse. Afhandlingens metode præsenteres som et dialektisk samspil mellem teoretiske analyser af filosofisk og læringsteoretisk art på den ene side og fænomenologisk og sprogfilosofisk inspirerede analyser af konkrete eksempler på den anden.
Type de document :
Autre publication
PhD thesis. 2005
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [232 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://telearn.archives-ouvertes.fr/hal-00190362
Contributeur : Jerome Zeiliger <>
Soumis le : vendredi 23 novembre 2007 - 08:42:47
Dernière modification le : mardi 24 avril 2018 - 16:16:02
Document(s) archivé(s) le : lundi 12 avril 2010 - 04:01:23

Fichier

Bonderup_Dohn_2005.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00190362, version 1

Collections

Citation

Nina Bonderup Dohn. Læring i praksis - fremstruktureringen af et handlingsorienteret perspektiv. PhD thesis. 2005. 〈hal-00190362〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

378

Téléchargements de fichiers

1192