Skip to Main content Skip to Navigation
Other publications

ICT-onderwijsmonitor studiejaar 2002/2003: Strategische keuzen bij ICT-innovatie van het Hoger onderwijs: Enige handreikingen vanuit internationale praktijkvoorbeelden

Résumé : In het najaar van 2002 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap opdracht gegeven aan Research voor Beleid en het SCO-Kohnstamm Instituut voor het uitvoeren van een ict-monitor hoger onderwijs. Doel van de ict-monitor is het verschaffen van een integraal beeld van de toepassing van ict voor onderwijsdoeleinden in het Nederlandse hoger onderwijs. Als eerste studie binnen de ict-monitor hoger onderwijs is een reviewstudie naar Nederlandse praktijkvoorbeelden uitgevoerd (Schoonenboom e.a. 2003). In vervolg hierop is in een tweede studie de waarde van een aantal internationale praktijkvoorbeelden voor de Nederlandse situatie onderzocht. Dit rapport is het verslag van de tweede studie. De studie Handreikingen vanuit internationale praktijkvoorbeelden is uitgevoerd door het SCOKohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam, door een projectgroep bestaande uit dr. Judith Schoonenboom (projectleider), drs. Fieke Roozen en drs. Henk Sligte. De onderzoekers werden in hun werk bijgestaan door een begeleidingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Onderwijs, de Inspectie van het Onderwijs en stichting SURF. Voor de inhoud van het rapport draagt alleen de projectgroep verantwoordelijkheid.
Keywords : information society
Document type :
Other publications
Complete list of metadata

Cited literature [4 references]  Display  Hide  Download

https://telearn.archives-ouvertes.fr/hal-00190113
Contributor : Jerome Zeiliger Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Friday, November 23, 2007 - 8:34:17 AM
Last modification on : Saturday, May 8, 2021 - 10:33:58 PM
Long-term archiving on: : Monday, September 24, 2012 - 3:57:55 PM

File

Schoonenboom_2004.pdf
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : hal-00190113, version 1

Collections

Citation

Judith Schoonenboom, Henk Sligte, Fieke Roozen. ICT-onderwijsmonitor studiejaar 2002/2003: Strategische keuzen bij ICT-innovatie van het Hoger onderwijs: Enige handreikingen vanuit internationale praktijkvoorbeelden. 2004. ⟨hal-00190113⟩

Share

Metrics

Record views

130

Files downloads

120